Dimarts 15 Juny 2021
Inici / Pla de reobertura i funcionament del centre

Pla de reobertura i funcionament del centre

PLA PER A LA REOBERTURA DE Musicart     

curs 2020-2021

 

El pla de reobertura logística de Musicart té com a objectiu establir el cronograma i els processos a desenvolupar per a la reobertura del centre, amb els protocols de seguretat i prevenció per la COVID-19 establerts per les autoritats sanitàries, i garantir la logística del nivell d'activitat docent i de serveis establerta pel Departament d'Educació i la Direcció del centre.

 

Aquest pla té com a objectius:

 

·         Prioritzar la prevenció i la salut de tot el col·lectiu de Musicart, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries i treballar sota la supervisió dels responsables de prevenció.

·         Fer possible l'activitat educativa i els recursos d'aprenentatge que estableix la Direcció del centre i el departament d'Educació, i en les fases i formats que es contemplin en funció del grau d'obertura i restabliment de serveis.

·         Aportar la informació necessària, a tots nivells, perquè els implicats coneguin tots els detalls i  les actuacions del pla de reobertura.

 

1.- Marc normatiu

 

·         RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

·         També, aquestes indicacions estan basades en el document “Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius”  publicat pel Departament d’Educació el 13 d’agost de 2020.                        

 

2.- Regulació de l'accés, protecció i traçabilitat dels diversos col·lectius del centre.

 

REGULACIÓ ACCÉS

·         Personal intern: establiment de mecanismes de control d'accés.

o   Treballadors i treballadores

§  Prèvia entrega de la declaració responsable

§  Ús de mascareta obligatori

§  Ús de pantalla facial a més a més, opcional

§  Rentat de mans

§  Distància social

§  Presa de temperatura

§  Desinfecció de sabates amb estora desinfectant

o   Alumnat

§  Prèvia entrega de la declaració responsable

§  Ús de mascareta obligatori per a totes les edats

§  Rentat de mans

§  Distància social

§  Presa d temperatura

§  Desinfecció de sabates amb estora desinfectant

 

·         Personal extern: establiment de mecanismes de control d'accés.

o   Famílies, exalumnes, futurs alumnes, personal de manteniment, personal de transport de material, paqueteria, correspondència...

§  Accés restringit. Podran accedir al centre respectant l’aforament permès.

§  Ús de mascareta obligatori

§  Rentat de mans

§  Distància social

§  Presa de temperatura, en cas de necessitat d’accés a la zona escolar.

o   Públic

§  No està previst fer actes públics fins que millori la situació sanitària.

 

PROTECCIÓ

·         Indicacions generals.

o   Mantenir la distància interpersonal, tot i portar mascareta.

o   Evitar tot contacte físic, inclòs donar-se la mà, si no és imprescindible.

o   Evitar utilitzar equips, dispositius i materials d'altres persones. En cas que sigui imprescindible, rentar-se les mans immediatament després.

o   A l'entrar a l'escola, netejar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica.

o   A l’entrar a l’aula, netejar-se les mans amb la solució hidroalcohòlica.

o   Rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó.

o   En cas d'esternudar, tapar-se el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús i llençar-lo en un cubell amb tapa. O bé utilitzar la part interna del colze per evitar contaminar les mans.

o   Evitar tocar-se els ulls, el nas i la boca.

o   Al marxar, retirar tot el material que sigui possible de les superfícies, per facilitar la feina al personal de neteja.

o   Si es comencen a notar símptomes compatibles amb la COVID-19, cal avisar a direcció. (Veure normativa en ANNEX 1)

 

TRAÇABILITAT

·         Registre d'informació: A la Secretaria del centre hi haurà un registre on anotar tota la informació rebuda. Caldrà disposar d'aquesta informació d'una manera ràpida i amb la màxima fiabilitat possible, per atendre peticions o informes en cas de comunicació de casos positius o sospitosos.

o   Identificació de persones.

§  Secretaria: identificar l'entrada i la sortida del centre de totes les persones que no formin part del personal intern del dia.

§  Professorat: control d’assistència classe a classe, diari i no postposat.

o   Identificació dels espais ocupats.

§  Detallat en l’aplicatiu GWIDO.

 

3. Establiment de polítiques d'actuació en la formació dels grups i els espais que ocupen.

 

·         Formar grups estables, per al manteniment del control dels casos positius.

·         Ocupació, el màxim possible, dels mateixos espais a l'escola, restringint al màxim la mobilitat.

·         L’alumnat que vingui a provar una classe hi assistirà respectant l’aforament màxim i les mesures sanitàries. A Secretaria s’anotaran les seves dades personals i hauran de signar la declaració responsable.

 

 

 

 

 

4. Establiment de polítiques d’actuació referents al seguiment lectiu

·         Recuperació de classes que es perden a causa de la Covid: només es recuperaran aquelles classes que es perdin en cas d’espera de resultats de PCR, de PCR positiu, de quarantena o de confinament.

o   Classes col.lectives, s’enviarà una activitat complementària a l’alumnat afectat, la qual serà enviada al professor i corregida. També es procurarà realitzar la classe per Zoom, per tal que l’alumnat confinat pugui seguir-la des de casa.

o   Classes individuals: es realitzarà la classe per Zoom, a l’hora habitual de l’alumnat.

·         En cas de confinament, seguiran les classe individuals i les classes de llenguatge/harmonia per Zoom. Pels conjunts instrumentals i corals  i ASD s’establirà un projecte, amb seguiment setmanal per part del professorat. Si s’arriba a aquesta situació, es detallarà el protocol comú a seguir.

 

 

5. Establiment de mesures higièniques.

·         Mesures de protecció

o   Individual: es posaran mascaretes, pantalles facials i gels hidroalcohòlics i desinfectants a disposició del personal.

o   Col·lectiva: pantalles de protecció en els espais d'atenció al públic i a les aules.

o   A les aules hi haurà kit de desinfecció de material, mobiliari i instruments.

o   Es procurarà que els instruments siguin d’ús exclusiu. S’establiran

quarentenes o cessions per ús individuals de material i/o instruments.

o   Caldrà fer la neteja de tot aquell material que s’hagi de compartir, entre usos (mobiliari, instruments o qualsevol cosa que passi de mà en mà). No oblidar els poms de les portes, per fora i per dins.

§  Classes individuals: ho farà el propi professor.

§  Classes col.lectives: el professor tirarà la solució desinfectant i els propis alumnes faran la neteja amb papers rebutjables.

§  Si cal el repassar el terra, caldrà avisar a la secretària, que tindrà mopa i desinfectant.

o   El professor muntarà l’aula i els alumnes entraran amb l’aula ja muntada. No es podran moure les cadires ni el mobiliari del lloc que marqui el mestre.

o   Per a les disfresses d’ASD, es podran fer servir d’una setmana per l’altra i sense compartir entre alumnes el mateix dia.

o   Partitures: es podrà repartir fotocòpies als alumnes, amb previ rentat de mans i de manera individual. No estarà permès que el material de fotocòpies sigui compartit amb altres alumnes.

o   L’alumnat es rentarà les mans abans i després de l’activitat.

o   Els espais hauran de tenir una correcta ventilació.

§  Entre classe i classe, si hi ha finestres, s’obriran 5 minuts abans d’acabar la classe, mentre es fa la neteja. Es mantindran obertes fins a 5 minuts després de començar la següent classe.

§  Si hi ha extracció, el mateix.

§  Si hi ha sistema de ventilació (local Garrofers), estarà al càrrec de la Secretaria del centre.

o   Els serveis seran d’ús exclusiu del personal i l’alumnat del centre.

§  S’hi anirà de forma controlada amb el permís del professorat

§  Caldrà dirigir-se a Secretaria, per demanar tanda.

§  A Secretaria es rentaran les mans abans d’anar al servei i després de sortir.

§  1 sol alumne per lavabo, no per sanitari.

 

·         Informació

o   S'informarà a tot el col·lectiu, pels canals de comunicació establerts, de totes les mesures de distància, higiene i protecció.

 

·         Compliment de les normes

o   El professorat haurà de garantir que es compleixen les normes bàsiques preventives a l'aula.

o   El personal de Secretaria haurà de garantir que es compleixen les normes bàsiques preventives al hall i als serveis.

o   El personal de neteja haurà de garantir que es compleixen les normes de desinfecció i higiene.

o   La direcció del centre donarà directrius a tots ells. 

 

6.- Activació dels diferents espais

S'establiran protocols d'ús per a cadascun d'aquests espais.

·         Espais de treball acadèmic i docència

o   L’alumnat accedirà a l’aula exclusivament a la seva hora de classe. Si es generen espais sense classe, caldrà que les famílies s’ocupin dels seus fills i filles. Si hi ha casos especials, s’estudiaran.

o   El professorat haurà de romandre a l’aula. En cap cas es podrà circular lliurement cap a altres espais del centre.

o   Si cal fer fotocòpies per ús del professor es podran fer abans de l’horari de classes i seguint el protocol de Secretaria.

o   Entre classe i classe, el personal docent realitzarà/organitzarà la desinfecció i neteja de l’aula segons protocols:

§  Desinfecció de material i mobiliari

§  Desinfecció d’instruments compartits

§  Desinfecció de manetes de portes

·         Despatxos individuals i espais de Secretaria

o   El personal accedirà al despatx exclusivament a la seva hora de treball.

o   El personal haurà de romandre al despatx. En cap cas es podrà circular lliurement cap a altres espais del centre.

o   El personal realitzarà la desinfecció i neteja del despatx segons protocols:

§  Desinfecció de material i mobiliari

§  Desinfecció d’elements compartits

§  Desinfecció de manetes de portes

·         Sala de professors: no estarà habilitada.

·         Auditori i magatzems: el seu ús quedarà restringit al personal autoritzat. En el cas de fer-se servir com a aula d’ensenyament, el professorat aplicarà la mateixa normativa que en la resta d’aules del centre.

·         Vestíbul:

o   Només s’admetrà una persona al tauler de Secretaria.

o   No es farà servir com espai d’espera d’alumnat ni de professorat.

o   Les mesures higièniques seran les mateixes que les de les aules i estaran a càrrec del personal d’administració.

·         Passadissos

o   No es permetrà ni la lliure circulació ni l’estada d’alumnat pels passadissos.

o   La neteja dels passadissos serà realitzada pel personal de neteja.

·         Serveis

o   Es recomana no usar els serveis públics per part de l’alumnat. En cas de necessitat, s’hi accedirà d’un en un i seguint l’ordre que establirà el personal de Secretaria.

o   La neteja dels serveis estarà a càrrec del personal de neteja. Tot i així, el personal de Secretaria realitzarà dues desinfeccions durant la tarda.

 

7.- Aforaments

·         Com a norma general, es garantirà la distància física interpersonal de seguretat.

·         S’establiran espais sectoritzats, amb control de fluxos d'accés i sortida independents (no permeables entre sí).

·         La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

o   Es faci ús obligatori de mascareta.

o   Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

 

8.- Disposició dels espais

Segons l'aforament previst, tots els espais del centre podran ser organitzats amb una disposició del mobiliari i equipaments determinada, per a garantir l'acompliment del mateix.

 

9.- Senyalització dels espais

Els espais d’atenció al públic estaran senyalitzats amb indicacions diverses:

·         Aforaments màxims permesos.

·         Indicacions per a la desinfecció i neteja

 

10.- Ventilació dels espais

Es farà ventilació adequada, segons normativa.

 

11. Activació de serveis logístics

·         Establir calendari acadèmic presencial/online (si s'escau)

·         El protocol per a l'ús i desinfecció de:

o   Equipament instrumental

o   Equipament audiovisual

o   Equipament informàtic

o   Material de reprografia i impressió

o   Material d'oficina

o   Documentació

o   Mobiliari

o   Font d'aigua

 

Serà rentar-se les mans abans i després de tocar qualsevol material compartit, responsabilitzant al professorat de la neteja. A cada punt hi haurà desinfectant de mans i mobiliari.

 

12. Disponibilitat de professionals

 

El nombre de professionals (docents i no docents) que pot fer atenció presencial al centre és de: 

 

Docents

No docents

21

2

 

13. Disponibilitat d’espais

 

El centre destinarà les següents dependències per a desenvolupar les activitats abans esmentades:

 

DEPENDÈNCIA

V1

V2

V3

V4

V5

G6

G7

G8

G9

 

 

       

14. Organització de l’acció educativa presencial.

 

Nombre d’alumnes dels nivells previstos que assistirà presencialment al centre.

DILLUNS, 43 alumnes

DIMARTS, 58 alumnes

DIMECRES, 41 alumnes

DIJOUS, 48 alumnes

DIVENDRES, 39 alumnes

 

● Identificació dels espais que ocuparan cada grup-classe.

Detallat a GWIDO

 

 

15. Informació als professionals.

Abans de l’obertura del centre, la direcció explicarà al personal que participarà en les activitats presencials, les mesures de protecció i prevenció generals, les mesures específiques i protocols d’actuació que s’han establert en el pla de reobertura.

 

 

Barcelona, setembre de 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 1

INFORMACIONS GENERALS I GESTIÓ DE CASOS COVID

 

Aquesta informació és pel vostre coneixement. Correspondrà a la direcció del centre la gestió dels possibles casos.

 

·         QUI NO POT VENIR A L’ESCOLA?                        

 

a) Si teniu símptomes compatibles amb la COVID-19 com ara: 

• Febre (> 37,5).

• Tos.

• Dificultats per respirar.

• Mal de coll.

• Congestió Nasal.

• Mal de panxa.

• Vòmits / Diarrea.

• Malestar general.

• Calfreds.

• Mal de Cap.

• Dolors Musculars.

• Alteració del gust o l’olfacte. 

 

b) Si esteu en confinament (aïllament): perquè sou positius, conviviu amb un positiu o sou contacte estret d’un positiu de COVID-19.   

 

c) Si teniu malalties cròniques: que puguin incrementar la gravetat en cas de contagi (ho ha de valorar un metge):                   

 

 

·         DEFINICIONS IMPORTANTS                      

 

Contacte Estret: Son els alumnes del mateix grup de l’alumne/empleat/profe contagiat i l’alumne o el professor en una classe individual                                                                             

Contacte/Familiar Convivent: Persones que viuen amb la persona contagiada.                       

Cas Positiu: PCR positiva.                       

Cas Sospitós: Pendent de resultat de PCR.  

 

 

·         APARICIÓ DE SIMPTOMES FORA DE L’ESCOLA DE MÚSICA:                                       

 

ALUMNES i/o EMPLEATS AMB SÍMPTOMES: 

 

A) SI NO LI HAN FET PCR: L’alumne o l’empleat es podrà reincorporar a l’escola de música a les 24 hores de la desaparició dels símptomes. No es pot demanar certificat mèdic ni PCR de control.       

B) SI PCR ES NEGATIVA: l’alumne, la família o l’empleat afectat rebrà avis per missatge SMS a l’aplicació “La meva salut”. Cal que l’alumne, la família o l’empleat afectat avisi a l’escola! i es pot reincorporar a l’escola de música. 

C) SI PCR ES POSITIVA: Trucarà un sanitari a l’alumne, la família o l’empleat. Tot i que teòricament avisaran l’escola des de SS.TT. d’Educació, preguem que l’alumne, la família o en el seu cas l’empleat afectat en avisi immediatament.             

 

La direcció de l’escola:

• Contactarà amb els SS.TT. d’educació (si aquests encara no ho han fet) i demanarà instruccions.

• Determinarà la traçabilitat (aplicatiu Traçacovid) que quedarà a disposició dels SS.TT. d’Educació / Gestor COVID / altres autoritats competents. 

• En funció de les instruccions rebudes, les comunicarà a alumnes/profes contactes estrets. • S’activarà PLA B pels alumnes i professors afectats.

• Si es tracta d’un empleat, contactarà amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’escola i es valorarà si cal tramitar la baixa laboral i el procediment.      

 

·         CONTACTES ESTRETS i CONVIVENTS DE CASOS SOSPITOSOS (AMB SIMPTOMES)                                          

 

Els alumnes i/o professors (contactes estrets) d’un cas sospitós, SI poden venir a l’escola mentre s’estigui a l’espera del resultat de les proves PCR es pot venir a l’escola.                                           

 

Els germans/familiars (convivents) d’un cas sospitós, NO poden venir a l’escola mentre s’estigui a l’espera del resultat de les proves PCR.                   

 

A) SI NO HAN FET PROVA PCR AL CAS SOSPITOS: Els familiars convivents es podran reincorporar quan ho faci el cas sospitós (a les 24 hores de la desaparició dels símptomes). 

 

B) SI PCR DEL CAS SOSPITOS ES NEGATIVA: Els familiars convivents es podran reincorporar quan el cas sospitós comuniqui resultat negatiu de la PCR. 

 

C) SI PCR DEL CAS SOSPITOS ES POSITIVA: Tot i que teòricament avisaran l’escola des de SS.TT. d’educació, preguem que l’alumne, la família o en el seu cas l’empleat afectat en avisi immediatament. A l’espera de les instruccions de l’autoritat sanitària (quarantena) tant els contactes estrets (alumnes i profes del cas sospitós) com els familiars convivents, no poden venir a l’escola de música.     

 

·         APARICIÓ DE SIMPTOMES A L’ESCOLA DE MÚSICA:                                  

 

Quan un alumne o empleat desenvolupi símptomes compatibles amb COVID-19 a l’escola, actuarem de la següent manera:                                  

 

MAJORS D’EDAT:

• Si el seu estat de salut ho permet que vagi a casa i contacti amb el seu CAP o CUAP.

• Tan aviat com sigui possible que ens informi si li fan PCR i resultat de la mateixa.

• La direcció de l’escola determinarà traçabilitat (aplicatiu traçacovid) que quedarà a disposició dels SS.TT. d’Educació / Gestor COVID / altres autoritats competents.                        

 

MENORS D’EDAT o MAJORS D’EDAT (que pel seu estat no pot marxar sol/a):

• L’acompanyarem a un espai individual ben ventilat (pati del 59 o del 81). • Portarà mascareta tant la persona afectada com l’acompanyant. • Trucarem a la família per que el vingui a buscar.

• Tan aviat com sigui possible que ens informi si li fan PCR i resultat de la mateixa.

• Si els símptomes son greus (trucarem al 061 per que el vinguin a buscar, avisarem família).

• La direcció de l’escola determinarà traçabilitat (aplicatiu traçacovid) que quedarà a disposició dels SS.TT. d’Educació / Gestor COVID / altres autoritats competents.

                       

 

·         TANCAMENT PARCIAL / TOTAL DE L’ACTIVITAT PRESENCIAL A L’ESCOLA                     

 

La decisió de tancament parcial o total de l’activitat presencial en una escola i de l’establiment de quarantenes ho decideix l’autoritat sanitària en coordinació amb els SS.TT. d’Educació en funció de cada cas en concret, per tant NO és una decisió que prengui la direcció de l’escola.   

 

·         QUARENTENES:                        

 

Es un període de 14 dies de prohibició de l’activitat presencial comptat des del darrer contacte amb el cas positiu (14 dies és el període màxim d’incubació del virus). El fet que el resultat d’una prova PCR a un alumne, empleat o grup d’alumnes doni negatiu NO eximeix del manteniment de la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació del virus.     

 

·         QUÈ FAREM EN CAS DE TANCAMENTS/QUARENTENES A L’ESCOLA DE MÚSICA?                        

 

Activarem els PLANS B i donada la situació concreta, la direcció de l’escola establirà l’àmbit d’aplicació d’aquests PLANS B (alumnes, professors, grups i matèries) que passen a PLA B.   

 

·         RETORN A L’ESCOLA                          

 

ALUMNES/EMPLEATS AMB SIMPTOMES COMPATIBLES AMB COVID-19 ES PODRAN REINCORPORAR:

 

A) A les 24 hores de la desaparició dels símptomes (febre, etc...) Si no s’ha fet PCR. B) Si han fet prova PCR amb resultat negatiu.

C) Si han fet prova PCR amb resultat positiu i no ha requerit hospitalització, en aquest cas se li haurà indicat aïllament de 10 dies des de inici de símptomes i haurà d’haver estat 3 dies sense símptomes.                                    

 

En cap cas es pot demanar CERTIFICAT MÈDIC ni PCR de CONTROL.                    

 

 

 

 

MUSIC ART